Bio/ Eco/ Fapte bune,  ECO LIFESTYLE,  FOOD PACKAGING,  Idei de cadouri,  IN STORES,  Prima pagina

Ciocolată, ceai cafea – certificări eco: UTZ// Tea, coffee, chocolate – eco certifications: UTZ

Scroll for English:

Nu știu câți dintre noi știm că producerea unor anumite produse poate fi problematică din mai multe multe puncte de vedere: social (adică muncitorii nu sunt tratați bine, muncesc mult și sunt prost plătiți, unele afaceri pot folosi copii pentru a face munci grele = child labour), din punct de vedere al mediului (defrișări, folosirea pesticidelor și ierbicidelor în exces, amprenta de carbon), iar unele pot răni animalele (testare pe animale, distrugerea habitatului și chiar uciderea lor). Așa că, inspirată fiind de ecologetic (click pe nume pentru a ajunge la profilul ei de Instagram) care are o serie faină despre certificări, am început să pun și eu pe blog câteva pentru a ne familiariza mai bine cu ele. Deschid seria asta cu certificarea UTZ.

Yumm, cioco ?

Produsele care pot fi certificate UTZ sunt: ceaiurile, ciocolata, cafeaua și alunele de pădure. So, ce înseamnă mai exact asta? Well, UTZ, cunoscut anterior sub numele de UTZ Certified, este un program și o etichetare care îmbină agricultura sustenabilă (fără pesticide, ierbicide, grijă față fauna și flora înconjurătoare) cu managementul fermei și cu bunele practici pentru muncitorii de la ferme (ceea ce include plata lor în mod echitabil și condiții bune de muncă și trai). Această etichetă este prezentă pe mai mult de 10.000 de produse din 116 țări. Din 2014 UTZ este cel mai mare program de acest gen din lume. In 2018 UTZ s-a asociat oficial cu Rainforest Alliance în încercarea de a combate defrișările, schimbările climatice, sărăcia și inegalitatea socială.

UTZ cocoa

Acest program (UTZ) a fost lansat in 2002 sub denumirea de UTZ Kapeh, ceea ce înseamnă “cafea bună” în limba maiașă vorbită în Guatemala. A fost fondat de către cultivatorul de cafea Nick Bocklandt și de către Ward de Groote, un olandez care se ocupă de prăjirea cafelei. Apoi organizația Solidaridad Network a ajutat UTZ să devină un standard global prin suport financiar și implementarea soluțiilor pe teren. Certificarea UTZ funcționează pe principiile transparenței și corectitudinei, principii care se bazează pe reglementări oferite de un Cod de Conduită (care acoperă procesul de creștere și strângere a recoltei) și Lanțul de Aprovizionare (care acoperă traseul produselor din momentul în care pleacă de la fermă până ajung la raft).

Dark chocolate it’s the best!

Și ca să intrăm mai în amănunt, haideți să vedem câte ceva despre aceste reglementări:

  • Sunt dezvoltate în colaborare cu o gamă largă de acționari, inclusiv prin consultări la scară largă cu publicul
  • Sunt ghidate de un Consiliul format din oameni care lucrează în toate etapele lanțului de aprovizionare
  • Sunt bazate pe convențiile Organizației Internaționale a Muncii, adică pe un set de instrucțiuni recunoscute internațional care reflectă ultimele acorduri + cea mai recentă cercetare și expertiză sustenabilă în agricultură

Producătorii certificați trec prin continue verificări de la auditori independenți . Toate produsele certificate UTZ au un sistem de urmărire format din două părți: Multi Trace pentru cafea și alune de pădure și The Good Inside Portal pentru cacao și ceai. Codurile și reglementările de care am vorbit mai sus sunt revizuite din 5 in 5 ani.

Așa, și acum pot să vă spun că eu am găsit produse certificate UTZ în Mega Image: ciocolata (că asta mă interesa când am plecat la cumpărături ?) de la DeliCata. Am văzut că se mai găsesc diverse produse cu certificarea asta și în Kaufland, Peni, Bebe Tei, Lidl, Ikea, Carrefour. Gata, v-am lăsat. Revin în alte articole cu încă niște certificări sustenabile pentru diverse produse. Voi ați încercat ceva din categoria asta?

Energy

Surse articol: aici, aici și aici.

English:

I do not know how many of us know that the production of certain products can be problematic from many points of view: social (ie workers are not well treated, they work hard and they are poorly paid, some businesses can use children to do hard work = child labor), from an environmental point of view (deforestation, use of excess pesticides and herbicides, carbon footprint), and some do even injure animals (animal testing, habitat destruction and even killing them). So, inspired by ecologetic (click on the name to get to her Instagram profile) which has a nice series of posts about eco- certifications, I also started blogging a few to get to know them better. I’m opening this series with UTZ certification.

The products that can be UTZ certified are: teas, chocolate, coffee and hazelnuts. So, what exactly does this mean? Well, UTZ, formerly known as UTZ Certified, is a program and labeling that combines sustainable agriculture (no pesticides, herbicides, care for wildlife and surrounding flora) with farm management and good practices for farm workers (includes fair payment for working and good working and living conditions). This label is present on more than 10,000 products from 116 countries. Since 2014 UTZ is the largest program of its kind in the world. In 2018 UTZ officially partnered with the Rainforest Alliance in an attempt to combat deforestation, climate change, poverty and social inequality.

This program (UTZ) was launched in 2002 under the name of UTZ Kapeh, which means “good coffee” in the Mayan language spoken in Guatemala. It was founded by coffee grower Nick Bocklandt and Ward de Groote, a Dutch coffee roaster. Then the organization Solidaridad Network helped UTZ become a global standard through financial support and implementation of field solutions. UTZ certification works on the principles of transparency and fairness, principles that are based on regulations provided by a Code of Conduct (which covers the process of growing and harvesting the crop) and the Supply Chain (which covers the route of products from the time they leave the farm until they reach the shelf).

And to go into more details, let’s look at some of these regulations:

  • They are developed in collaboration with a wide range of shareholders, including through large-scale consultations with the public
  • They are guided by a Council made up of people who work at all stages of the supply chain
  • They are based on the conventions of the International Labor Organization: a set of internationally recognized instructions that reflect the latest agreements + the most recent sustainable research and expertise in agriculture.

Certified manufacturers go through continuous checks from independent auditors. All UTZ certified products have a tracking system consisting of two parts: Multi Trace for coffee and forest hazelnuts and The Good Inside Portal for cocoa and tea. The codes and regulations mentioned above are reviewed every 5 years.

So, now I can tell you that I found UTZ certified products in Mega Image: chocolate (that was what interested me when I went shopping ?) from DeliCata. I have seen that there also are various products with this certification in Kaufland, Peni, Bebe Tei, Lidl, Ikea, Carrefour. Ok, ok, I’m done ?. I will be back with other articles on some other sustainable certifications for various products. Have you ever tried anything in this category?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *